เจาะข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36484

270฿

รหัสสินค้า: KP-36484 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36484 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

* เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

* เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

* สรุปข้อสอบ/สาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน

* เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน

* เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ

* เจาะข้อสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

* เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

* เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 3.