หนังสือ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

399฿

คำอธิบาย

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม
อธิบายถึงพัฒนาการของแนวคิดอย่างละะเอียด พร้อมทั้งอภิปรายถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการถ่วงดุลอำนาจในระบอบเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมฯ
ผู้เขียน : รศ.ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
จำนวนหน้า : 490 หน้า
ขนาด : 19.1 x 26.1 ซม.
หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองภาค ภาคแรกว่าด้วย “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของแนวคิดอย่างละเอียด พร้อมทั้งอภิปรายถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมมิติต่างๆ ของหลักธรรมาภิบาล ภาคที่สองว่าด้วย “ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร” ซึ่งเป็นการพยายามที่จะตอบคำถามที่ว่า องค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไรต่างๆ ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และทำไม? รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงความรับผิดชอบทางสังคมเข้ากับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนได้อย่างไร? นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เนื้อหาเชิงทฤษฎี และการประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ ในบทสุดท้ายยังได้เชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างน่าสนใจ
สารบัญ
– บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 : หลักธรรมภิบาล
– บทที่ 2 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาคีภิบาล และธรรมาภิบาล
– บทที่ 3 แนวคิดธรรมาภิบาล
– บทที่ 4 ความสำนึกรับผิดชอบ
– บทที่ 5 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ฯลฯ
ภาคที่ 2 : ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร และการพัฒนา
– บทที่ 9 ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของ CSR
– บทที่ 10 ทฤษฎีว่าด้วย CSR
– บทที่ 11 การจำแนกประเภทของ CSR
– บทที่ 12 การนำ CSR ไปปฏิบัติในองค์กร
– บทที่ 13 การทำประโยชน์แก่สังคมของภาคเอกชน (นอกเหนือจาก CSR)
– บทที่ 14 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg