คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการคิดคำนวน

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word

* แนวข้อสอบ MicrosoftWord

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นMicrosoft Excel

* แนวข้อสอบ MicrosoftExcel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นMicrosoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์