คู่มือเตรียมสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 64 BC-36477

270฿

รหัสสินค้า: KP-36477 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 64 BC-36477 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

* วิชาความรู้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

* การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร

* สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

* การวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย

* นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

* การวิเคราะห์และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ

* ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)

* ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ

* ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบอัตนัย

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักการข่าว ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักการข่าว ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบชุดที่พิเศษ