คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก

* ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่

* เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน