หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์

293฿

คำอธิบาย

หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์

สังกัดกรมราชทัณฑ์รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์ บทที่ 12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ บทที่ 14 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้ บทที่ 15 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg