คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36453

270฿

รหัสสินค้า: KP-36453 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36453 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย

* การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ

* การวางแผนการศึกษา

* การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

* มาตรฐานสถานศึกษา

* หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

* แนวข้อสอบ

* การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

* แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา