หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

252฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อความรวดเร็วและประโยชน์ในการสอบภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น) มีการอธิบายครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายและพระราชบัญญัติ)

มีสูตรและเทคนิคการทำข้อสอบ และเน้นย้ำจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง มีตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์ติวสอบ ภาค ก. ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

 

 • สารบัญ
 • 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
  1.1 การสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม
  1.3 การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่นสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  2.1 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
  2.3 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
  2.6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. วิชาภาษาไทย
  3.1 การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
  3.2 การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
  3.3 หลักภาษาไทย
  4. วิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg