หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

356฿

คำอธิบาย

เล่มนี้ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำ

ตลอดจนสรุปเนื้อหาวิชาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์สอบผ่านจริง และมีประสบการณ์ติวมากว่า 10 ปี ”

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. มี พรบ. ครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตปี 2562 (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เน้นย้ำมาตราสำคัญและจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง

2. สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษครบทุกวิชาที่ออกสอบ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกวิชา อธิบายอย่างละเอียด

3. เรียบเรียงจากผู้สอบผ่านจริงและมีประสบการณ์ติวสอบมากว่า 10 ปี มีลูกศิษย์บรรจุราชการได้มากกว่าพันคน

 • สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)
  อนุกรม
  อนุกรมเลขเรียงเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ
  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้
  การหาความเร็วของรถไฟ รถยนต์ และกระแสน้ำ
  การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
  เรื่องการทำงาน
  อัตราดอกเบี้ย
  การหาค่าต่างๆ ในตาราง กราฟ และแผนภูมิต่างๆ
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
  เงื่อนไขทางภาษา
  โอเปอเรชัน
  การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
  การวิเคราะห์สดมภ์
  แนวข้อสอบชุดอนุกรมหรือเลขเรียงอันดับแนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบแบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  โจทย์เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน
  ตัวอย่างข้อสอบการตีความหมายรูปภาพ กราฟและแผนภูมิต่างๆ
  แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบการทดสอบเงื่อนไขทางภาษา
  แนวข้อสอบโอเปอเรชัน
  แบบทดสอบเรื่องสดมภ์
  แบบทดสอบตารางข้อมูล

  ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฏหมายที่ออกสอบ
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

  ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย
  เทคนิคภาษาไทยจำหลักการใช้ง่ายๆ
  1. เทคนิค “การสะกดคำ”
  2. เทคนิค “การอ่านคำ”
  3. เทคนิค “การจำแนกคำและชนิดของคำ”
  4. เทคนิค “เครื่องหมายที่ควรรู้”
  5. เทคนิค “การพิจารณา สำนวน สุภาษิต คำพังเพย”
  6. เทคนิค “การสังเกตประโยคบกพร่อง”
  7. เทคนิคการเรียงลำดับ
  8. เทคนิคการทำข้อสอบบทความ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสะกดคำ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การอ่านคำ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับหลักภาษา
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสังเกตประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเรียงลำดับประโยค
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด บทความสั้น/บทความยาว

  ตอนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  การใช้ Article
  การใช้ Nouns Types – ชนิดของคำนาม
  การใช้ much, many; how much, how many, more
  การใช้ Verb to be
  การใช้ Adverb
  การใช้ Verb to have
  การใช้ Adjective
  Tense
  Present Tense
  Past Tense
  Future Tense
  สรุปการใช้ Tense ทั้ง 12 Tense
  กริยาที่ใช้บ่อยๆ
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg