KP-2077 สอบท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ ปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

KP-2077 สอบท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ ปฏิบัติการ

 

สารบัญ
– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
– เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
• คำในภาษาไทยมีหลายความหมาย
• การสร้างคำไทย
• ลักษณะประโยคของไทย
– เก็งข้อสอบอุปมา-อุปไมย
– เก็งข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– เก็งข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เก็งข้อสอบการเรียงประโยค
– สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. อง์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540
– เก็งข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลอละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
– เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
– แนวข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต