หนังสือ ชีทสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ พิเศษเฉพาะ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

89฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 63 ได้แก่

– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน,
– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,
– วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,
– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
– เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
– แนวข้อสอบ 2 ชุดพร้อมเฉลยที่มีคำอธิบายอย่างละเอียด

ความน่าสนใจของชีท เล่มนี้

1. สรุปเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
2. แนวข้อสอบ 2 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ

 • สารบัญ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
  หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
  หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
  หมวดที่ 4 : การแจ้ง
  หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  วินัยและการรักษาวินัย
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg