หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

266฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ออกสอบ

 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  – สรุปแนวทางการทำข้อสอบบทความ
  – สรุปแนวทางการทำข้อสอบเรียงลำดับประโยค
  – สรุปแนวทางการทำข้อสอบข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
  บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  อุปมาอุปไมย
  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงปริมาณ (ด้านการคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  อนุกรม
  พื้นฐานคณิตศาสตร์
  การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ (ตารางข้อมูล)
  สดมภ์
  บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ของคำ (Part of speech)
  กาลเวลา (Tense)
  ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
  การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
  (Comparison of Adjective and Adverb)
  บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  บทที่ 6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
  บทที่ 7 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
  บทที่ 8 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg