คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคล ในอากาศยาน พ.ศ. 2550

* ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 28 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

* ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562

* ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ สถานการณ์ปัจจุบัน

* แนว ถาม – ตอบ

* ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ