คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

* แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้ด้านงานบุคคล

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบ งานบุคคล

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ