คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตร พนักงานสอบสวน ปี 64 BC-36422

320฿

รหัสสินค้า: KP-36422 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตรพนักงานสอบสวน ปี 64 BC-36422 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* วิชาความสามารถทั่วไป

* อนุกรม

* คณิตศาสตร์ทั่วไป

* อุปมาอุปไมย

* วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* เงื่อนไขสัญลักษณ์

* เงื่อนไขภาษา

* วิชาภาษาไทย

* การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

* การสรุปความและการตีความจากบทความ

* การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ(การเติมคำลงในช่องว่าง)

* ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

* เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

* เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

* เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ReadingComprehension

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ