คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* ระบบราชการ 4.0

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.