คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

* งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

* ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์ – เทคนิคการประสาน   – เทคนิคการถ่ายทอดความรู้   – การฝึกอบรม   – หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม

* ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ

* การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)

* แนวข้อสอบงานเอกสารงานราชการ

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์