คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกไปศึกษาใน สถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ พ.ศ. 2554

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2549

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

* การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* การสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

* แนวข้อสอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์