คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน

* การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word

* แนวข้อสอบ MicrosoftWord

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ MicrosoftExcel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint

* แนวข้อสอบ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม