คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ การพิมพ์เอกสารราชการและเอกสารต่างๆ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

* แนวข้อสอบ งานสารบรรณ

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์