คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์