คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น ปี 64 BC-36347

320฿

รหัสสินค้า: KP-36347 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น ปี 64 BC-36347 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคระห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน) -เจาะข้อสอบประเทศไทย 4.0 -เจาะข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 -สาระสำคัญนโยบายที่รัฐควรทราบ -นโยบายกระทรวงมหาดไทย -เราชนะที่ควรทราบ -เงื่อนไขภาษา -เงื่อนไขสัญลักษณ์ -อุปมา-อุปไมย -อนุกรม -การวิเคราะห์ข้อมูล -คณิตศาสตร์ ทั่วไป -การหาค่าที่อยู่ระหว่างกลางของคำ แบบจัดเข้าพวก แบบไม่เข้าพวก -แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์ -มิติสัมพันธ์

* วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) -ข้อมูลทั่วไปที่ชอบนำมาออกข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบทอ้งถิ่น -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2 -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -วิชาภาษาไทย (คะแนน 20 คะแนน) -เจาะข้อสอบการสะกดคำ / การใช้คำที่ไม่ถูกต้อง/การใช้คำราชาศัพท์/การเติมคำลงในช่องว่าง -เจาะข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ -หลักการทำข้อสอบตีความ/การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ

* วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) -สรุปหลักไวยากรณ์ที่น่าออกสอบ และเจาะข้อสอบ -เจาะข้อสอบการสนทนา conversation -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 -เจาะข้อสอบเรื่องการอ่านเนื้อเรื่อง