เจาะข้อสอบพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ+นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ปี 64 BC-36323

270฿

รหัสสินค้า: KP-36323 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ+นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ปี 64 BC-36323 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการ การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง

* ความรู้ในหลักวิชาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

* แนวข้อสอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ.2561

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการสอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจาก การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ นายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน บุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการ วิ นิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2563

* ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน และการดำเนินคดี

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม