คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการคิดคำนวน

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)

* ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของสำนักงาน กศน.

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 – 2579

* นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

* การจัดทำแผนและการบริหารแผนนโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.