คู่มือสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 รูปเล่ม: เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน และหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน

* ความรู้ด้านพลศึกษา

* ความรู้ด้านศิลป์

* ความรู้ด้านห้องสมุด

* ความรู้ด้านดนตรีและนาฎศิลป์

* ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ

* การพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา

* แนวข้อสอบ ด้านพลศึกษา

* แนวข้อสอบ ด้านห้องสมุด

* แนวข้อสอบ ด้านดนตรีและนาฎศิลป์

* แนวข้อสอบ ด้านคหกรรมศาสตร์

* รวมแนวข้อสอบ