คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC- 36286

270฿

รหัสสินค้า: KP- 36286 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC- 36286 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

* การส่งเสริมสุขภาพ

* การวางแผนครอบครัว

* งานอนามัยแม่และเด็ก

* งานอนามัยโรงเรียน

* งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม

* งานโภชนาการ

* งานทางด้านระบาดวิทยา

* สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน

* บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน

* แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.