คู่มือสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

* พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* การจัดระเบียบของตลาดสด

* การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด