คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36217

282฿

รหัสสินค้า: KP-36217 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36217 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

* เจ่าะข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัยและทางคดีต่างๆ การสอบสวน ข้อเท็จจริง การบันทึการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น

* เจาะข้อสอบ กฏหมายลักษณะพยาน

* พระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

* รวมข้อสอบนิติกร สว่นท้องถิ่น