คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านบรรณารักษ์

* ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

* การจัดทำบัตรรายการ

* การจัดการห้องสมุดยุคใหม่หรือศูนย์สารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้

* การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

* การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน

* ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

* การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

* การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

* แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ