คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

* วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

* ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน กศน. ภารกิจ กศน.ตำบล บทบาท หน้าที่และภาระ ของครู กศน. ตำบล

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

* ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ

* การจัดทำวาระ บันทึก และสรุปรายงานการประชุม

* การประสานงานการสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร

* แนวข้อสอบการบริหารราชการทั่วไป

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ/งานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการ

* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

* แนวข้อสอบงานประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบงานการเงิน บัญชี

* แนวข้อสอบงานพัสดุ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป