คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

* การจัดประชุมสัมมนา

* การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป