คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบรมราชชนนี ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบรมราชชนนี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การประเมินผลบุคคล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์