คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการขนส่งทางบก ปี 64

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการขนส่งทางบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

* พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)และระบบเครือข่าย

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* Hardware และSoftware

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสานเทศ

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์

* ภาษาทางคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์