คู่มือสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI. ปี 64 BC-36088

270฿

รหัสสินค้า: KP-36088 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI. ปี 64 BC-36088 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                             1

* พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                               6

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม