คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 64 BC-36071

270฿

รหัสสินค้า: KP-36071 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 64 BC-36071 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word

* แนวข้อสอบ MicrosoftWord

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ MicrosoftExcel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม