RAM1000 / RU100 สรุปคำบรรยายพร้อมแนวข้อสอบความรู้คู่คุณธรรม

70฿

คำอธิบาย

RAM1000 / RU100 สรุปคำบรรยายพร้อมแนวข้อสอบความรู้คู่คุณธรรม
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง
บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม
บทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4จิตสาธารณะ
รวมแนวข้อสอบ 2 ภาคล่าสุด กว่า 240 ข้อ
 +สรุปเล่มนี้ได้จากการบรรยายและตำราเรียนภาคล่าสุด
 +สรุปไวยกรณ์สำคัญที่ออกสอบและแบบฝึกหัดที่ออกสอบ
 +เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน
 +เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
 +สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญในวิชานี้โดยเฉพาะ

 

*

*

* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK

*

*

*

จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ FIRST GROUP

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg