สรุปชีทราม MTH 1101 (MA 111) แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

53฿

คำอธิบาย

สรุปชีทราม MTH 1101 (MA 111) แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ลิมิต และความต่อเนื่อง
นิยามของลิมิต
ลิมิตซ้าย และลิมิตขวา
ลิมิตอนันต์
ลิมิตที่อนันต์
ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย
อนุพันธ์อันดับสูง
ความเชิงอนุพันธ์
ปฏิยานุพันธ์
บทที่ 3 ฟังก์ชั่นอดิศัย
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป a(ยกกำลังu) และ u(ยกกำลังv)
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก                                                                                                                                            อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน                                                                                                                                   บทที่ 4 การประยุกต์ของอนุพันธ์
รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล
สมการเส้นตรง
สมการเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้ง และสมการเส้นปกติ
มุมระหว่างเส้นโค้ง 2 เส้น
ความเร็ว ความเร่ง
อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์
ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน (ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด)
บทที่ 5 เมทริกซ์
นิยามโดยทั่วไปและคุณสมบัติของเมทริกซ์                                                                                                                                                 ตัวกำหนดหรออดีเทอร์มิแนนท์                                                                                                                                                                   เมทริกซ์ผกผัน                                                                                                                                                                                               กฎของคราเมอร์