PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

52฿

คำอธิบาย

PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการดำรงชีวิตในสังคม บทที่ 2 กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา บทที่ 3 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ บทที่ 4 มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม บทที่ 5 การพัฒนาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา บทที่ 6 ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา บทที่ 7 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม บทที่ 8 หลักธรรมของผู้บริหาร บทที่ 9 ปรัชญาการครองรัก – ครองเรือน บทที่ 10 อาชีพกับคุณธรรม บทที่ 11 จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา บทที่ 12 ชีวิตกับความตาย สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg