ตำราเรียน ม. ราม MA112 (MTH1102) 45238 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

69฿

คำอธิบาย

บทที่ 1 ระเบียบวิธีการอินทิเกรต บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ บทที่ 3 ระบบพิกัดเชิงขั้ว บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์ บทที่ 5 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ บทที่ 6 พีชคณิตเวกเตอร์ บทที่ 7 จำนวนเชิงซ้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg