ตำราเรียน ม.ราม AN353 (ANT3053) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

79฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 2 ภาค 12 บทดังนี้ บทที่ 1 บทนำ ภาคที่ 1 การเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่ บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่ บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจ ปี 2000 ภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี บทที่ 8 อาหารเกาหลี บทที่ 9 อาหารกิมจิ บทที่ 10 วัฒนธรรมและเครื่องดื่มประกอบแอลกอฮอล์ ภาคที่ 3 คนแลัสังคมเกาหลี บทที่ 11 คนเกาหลี : มุมมองจากคนเกาหลี บทที่ 12 คนเกาหลีในสายตาของชาวต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg