ตำราเรียน ม. ราม HIS1001 (HI101) 61302 อารยธรรมตะวันตก

100฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 ความเป็นมาของมนุษย์กับอารยธรรม บทที่ 2 อารยธรรมของโลกโบราณ บทที่ 3 อารยธรรมกรีกและโรมัน บทที่ 4 ยุคกลาง บทที่ 5 ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่ บทที่ 6 ยุคใหม่ บทที่ 7 ยุโรปในคริสตศตวรรษที่19

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg