ตำราเรียน BIO1001 (BI103) 63059 ชีววิทยาเบื้องต้น

69฿

คำอธิบาย

BIO1001 (BI103) 63059 ชีววิทยาเบื้องต้น ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ธรรมชาติของชีวิต บทที่ 3 กำเนิดชีวิต บทที่ 4 การจัดระเบียบภายในชีวิต บทที่ 5 การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต บทที่ 6 แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต บทที่ 7 หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต บทที่ 8 เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต บทที่ 9 การสืบพันธุ์ บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ บทที่ 11 การสนองต่อสิ่งเร้า บทที่ 12 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บทที่ 13 การปรับตัว บทที่14 มนุษย์กับธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg