คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-35920

270฿

รหัสสินค้า: KP-35920 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-35920 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

* แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

* แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์