ตำราเรียน ม.ราม SC102 (SCI1002) 48318 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2

77฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 กำเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ

บทที่ 2 การเจริญของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 อิทธิพลของประชากรมนุษย์ต่อระบบนิเวศ

บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางเคมี

บทที่ 5 สารเคมีในชีวิตประจำวัน

บทที่ 6 สารเคมีในการเกษตรและอุตสาหกรรม

บทที่ 7 ไฟฟ้า

บทที่ 8 อะตอมและนิวเคลียส

บทที่ 9 กลศาสตร์

บทที่ 10 คลื่น แสง เสียง และความร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg