ตำราเรียน ม. ราม ANT1013 (AN113) 59026 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 อรัมบท
ภาคที่หนึ่ง : มานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล
บทที่ 5 ไพรเมตกับบรรพบุรุษของมนุษย์
บทที่ 6 สกุลโฮโม
บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน
ภาคที่สอง : มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพนิเวศ
บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ
บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนาและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 14 ศิลปะและภาษา
บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน
ภาคที่สาม : มานุษยวิทยาประยุกต์
บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ
ข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg