MER2003 / MR203 สรุปความรู้เบื้องต้นกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

43฿

คำอธิบาย

MER2003 / MR203 สรุปความรู้เบื้องต้นกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์**

 

เนืื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 การค้นหาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทที่ 3 การกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย

บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย

บทที่ 6 การออกแบบวิจัย

บทที่ 7 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม

บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสังเกต

บทที่ 9 การใช้สถิติในการวิจัย

บทที่ 10 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย

บทที่ 11 การสุ่มตัวอย่าง

บทที่ 12 สถิติบรรยาย

บทที่ 13 สถิติอนุมาน

บทที่ 14 การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย .

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg