คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร ปี 64 BC-35883

280฿

รหัสสินค้า: KP-35883 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร ปี 64 BC-35883 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* นโยบายต่างประเทศ

* เขตการค้าเสรี

* ราคาศุลกากร

* ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)

* ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร

* ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า

* ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า

* พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน

* คลังสินค้าทัณฑ์บน

* เขตปลอดอากร (Free Zone)

* เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)

* วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง