คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64 BB-153

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64 BB-153 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* หลักการบริหารจัดการ

* ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน

* การจัดเตรียมเอกสารการประชุม

* การจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์