คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ ปี 64 BC-35807

280฿

รหัสสินค้า: KP-35807 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ ปี 64 BC-35807 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

*

* วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

* แนวข้อสอบการอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

* แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)

* แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )

*

* วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ