คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคาย ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคาย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลหนองคาย

* พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การจัดนิทรรศการ

* การวิเคราะห์ประเด็น และการแปล

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ